Generelle avtalevilkår
for Velt AS

1. Betingelser
Disse generelle avtalevilkår gjelder ved leveranse av tjenester og produkter (Leveransen) fra Velt AS (Leverandøren), såfremt ikke annet er skriftlig avtalt mellom Leverandøren og kunden (Kunden) og/eller regulert i særskilte betingelser knyttet til den enkelte del av Leveransen.

2. Definisjon
Med «Leverandøren» menes Velt AS med organisasjonsnummer 919 429 739, registrert i Brønnøysundregistrene. Med «Kunden» menes den person eller instans som bestiller en tjeneste eller et produkt fra Leverandøren.
3. Informasjon om Leveransen

Kunden skal gis tilgang til dokumentasjon som Leverandøren vanligvis lar følge med ved Leveransen.Leverandøren tar forbehold om (i) at det kan forekomme trykkfeil på nettsiden, i kataloger eller i annet markedsføringsmateriale, (ii) at tjenester/produkter ikke er tilgjengelige og (iii) at bilder ikke overensstemmer med tjenestenes/produktenes virkelige utseende.

4. Bindende avtale
Bindende avtale finner sted når Kunde inngår «Avtale om leveranse av tjenester/produkter» (Avtalen) som inkluderer disse avtalevilkår ved elektronisk eller ordinær signatur.

5. Onboarding
Leverandøren skal bistå med nødvendig onboarding av Kundens personell i den grad det er avtalt.
6. Elektronisk post
Kunden godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som e-post.

7. Underleverandører
Leverandøren har rett til å benytte underleverandører/tredjeparter i forbindelse med Leveransen.

8. Leveringstid
Hvis det ikke er har avtalt tidspunkt for levering av Leveransen, skal Leverandøren levere Leveransen innen rimelig tid fra Avtale er inngått. Fra Avtale er inngått vil Leveransen normalt leveres innen 10 til 14 arbeidsdager, men dette gjelder uansett ikke ved større Leveranser. Hvis Leverandørens levering  av Leveransen hindres, vanskeliggjøres og/eller fordyres på grunn av omstendigheter som nevnt nedenfor i punkt 28 eller på grunn av forhold på Kundens side, blir tidspunktet for levering forlenget tilsvarende, noe som også kan gi rett til tilleggsvederlag. Denne bestemmelse kan bli gjort gjeldende uansett om denne spesielle omstendigheten inntreffer før eller etter utgangen av det avtalte leveringstidspunktet. Leverandøren fraskriver seg ethvert ansvar for eventuell av oversittelse estimerte leveringstider og økonomisk tap Kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.

9. Korrekt informasjon
Kunden forplikter seg til å gi Leverandøren all relevant informasjon i sakens anledning, samt og å holde slik informasjon oppdatert. Dette gjelder også Kundens egen kontaktinformasjon. Likeledes skal Kunden gi Leverandøren varsel om alle aktuelle henvendelser fra tredjemann direkte til Kunden.Dersom Leverandøren, som følge av Kundes brudd på pliktene i dette punkt, påføres ansvar overfor tredjemann eller andre former for kostnader, bærer Kunden ansvaret for disse.

10. Priser/MVA
Leverandørens veiledende priser fremgår på nettsiden, prisliste eller ved spesifisert tilbud/Avtale. Nettsiden oppdateres regelmessig. Prisen som angis her er ikke å anse som bindene for Leverandøren, all tid disse når som helst kan justeres.

Pris oppgitt i Avtale vil gjelde for den Leveranse som er omfattet av Avtalen. Dersom pris ikke er oppgitt i Avtalen, vil pris oppgitt i Leverandørens tilbud gjelde. Dersom det ikke er utstedt tilbud, gjelder prisen angitt på faktura gjeldende de tjenester og produkter som er omfattet av fakturaen.Alle priser er oppgitt eks. avgifter med mindre annet er særskilt angitt. Ulike faktorer avgjør hvilken MVA-sats som belastes, blant annet hvor Kunden er lokalisert. Beregning av MVA vil spesifiseres på faktura, og satser fremgår av egen oversikt. Avtalte priser kan endres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks (hovedindeksen), første gang med utgangspunkt i indeksen for den måned Avtale ble inngått. Avtalte priser kan også endres i den utstrekning regler eller vedtak for offentlige avgifter endres med virkning for Leverandørens vederlag eller kostnader. Endringer i priser for tredjepartsleveranser som inngår i Leveransen gir krav på prisendringer for Leveransen med mindre annet er særskilt avtalt.

11. Fakturering og betalingsbetingelser
Vederlag forfaller etter faktura per 14 (fjorten) kalenderdager.Dersom vederlaget ikke betales eller holdes tilbake av betalingsformidler eller av andre grunner ikke innbetales korrekt til Leverandøren, er bestillingen likefullt bindende for Kunde. Korrekt betaling skal i disse tilfeller skje umiddelbart.Leverandøren og Leverandørens samarbeidspartnere kan fakturere ekstra for eventuelle møter med Kunden, og for ekstraordinært arbeid som Kunden ønsker utført og som ikke er inkludert i Avtalen. Likeledes kan det faktureres ekstra for ekstraordinære omkostninger. Eventuell ekstra fakturering skal opplyses Kunden på forhånd. Ved forsinket betaling beregnes forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). Det kan også pålegges et purregebyr i henhold til de enhver tid gjeldende reguleringer

12. Betalingsmislighold
Dersom forfalt uomtvistet vederlag med tillegg av forsinkelsesrenter ikke er betalt innen 30 (tretti) kalenderdager fra forfall, kan Leverandøren sende skriftlig varsel til Kunden om at Avtalen vil bli hevet dersom oppgjør ikke er skjedd innen 60 (seksti) kalenderdager etter at varselet er mottatt.

13. Kredittsjekk
Alle kunder kan bli kredittsjekket. Leverandøren forbeholder seg retten til å gi avslag på søknad om kreditt uten nærmere begrunnelse. Ved kredittsalg gis det 10 dagers kreditt, om ikke annet er regulert i egen avtale. I tilfeller hvor kontraktens verdi overstiger kr 50 000 og Avtalen innebærer innkjøp på Leverandørens side, må hele vederlaget forhåndsbetales.

14. Avbestilling
Kunden kan avbestille Leveransen, helt eller delvis, i den grad det er avtalt. Kunden skal i så tilfelle betale for den del av Leveransen som er levert, samt Leverandørens kostnader og tap knyttet til avbestillingen.

15. Tredjemann
Verken Leverandøren, Leverandørens ansatte eller Leverandørens samarbeidspartnere kan gi bindende forsikringer om at Kunden sine kontoer, profiler, nettsider og lignende vil og/eller kan a) bli opprettet eller opplastet til tredjemanns systemer (for eksempel Facebook); b) bli godkjent eller publisert av tredjemann (for eksempel Facebook); c) ikke bli fjernet og/eller slettet av tredjemann (for eksempel Facebook) etter opprettelse og publisering.En Leveranse kan ikke kanselleres eller refunderes, selv om et eller flere av produktene eller tjenestene levert av Leverandøren ikke blir godkjent opprettet, opplastet, publisert, fjernet/slettet eller lignende av tredjemann (for eksempel Facebook) og dette ikke skyldes forhold på Leverandørens side. Under enhver omstendighet kan ikke Leverandøren, Leverandørens ansatte eller Leverandørens samarbeidspartnere holdes ansvarlig dersom innhold, informasjon og lignende fra Kunden strider mot tredjemanns rettigheter.

16. Tredjepartsleveranser - Freshworks
I den grad tredjepartsleveranser er inkludert i Leveransen, er vilkår knyttet til slike bindende for Kunden. Leverandøren er ansvarlig overfor Kunden for feil i tredjepartsleveranser kun i den grad det er avtalt. Dette gjelder også nedetid, tap eller ødeleggelse av data. For vilkår vedrørende bruken av Freshworks sine applikasjoner, se: https://www.freshworks.com/terms/.

17. Reklamasjon
Reklamasjoner må fremmes innen forfall på mottatt faktura gjeldende den aktuelle tjeneste og produkt det reklameres på. Reklamasjoner etter dette tidspunkt skal anses som for sent fremsatt og bortfaller.

18. Fullmakt
Kunden gir Leverandøren ubegrenset fullmakt til, til enhver tid, å aksessere alle profiler, kontoer, sider og lignende som er nødvendig for det arbeid Leverandøren  skal utføre, utfører, eller har utført. Herunder kan Leverandøren , til enhver tid, ha registrert sin egen, eller samarbeidspartnere, sine administrasjonsaksesser på Kunden sine profiler, kontoer, sider og lignende. Kunden gir Leverandøren ubegrenset fullmakt til å opprette, oppdatere, endre og slette alle profiler, kontoer, sider og lignende som er bestilt av kunden.

19. Salgspant/Forbehold om eiendomsrett
Leverandøren beholder eiendomsretten til Leveransen, inntil vederlaget i sin helhet er betalt, med tillegg av evt. renter og omkostninger, iht. lov om pant.

20. Overlevering av innhold og brukerdata
Innloggingsdata, herunder brukernavn og passord, samt alt innhold produsert av Leverandøren overleveres Kunden tidligst når vederlaget i sin helhet er betalt, med tillegg av evt. renter og omkostninger.

21. Tolkning av de generelle avtalevilkårene
Hvis en del av disse generelle avtalevilkårene blir kjent ugyldig eller ugjennomførlig i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalevilkårene vil fortsette å gjelde.Punktoverskriftene i disse generelle avtalevilkårene brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

22. Bruk i referansesammenheng
Leverandøren har rett til å bruke alt som innbefattes i Leveransen i referansesammenheng. Dette innbefatter blant annet, men ikke begrenset til, å opplyse om at Leverandøren har et kundeforhold med Kunden, bruk av Kunden sin logo, presentasjon av arbeidet som er lagt ned og lignende.

23. Overdragelse av rettigheter og plikter
Leverandøren kan overdra Avtalen/Leveransen, helt eller delvis, når som helst, med eller uten varsel til Kunden. Kunden har ikke rett til å overdra Avtalen/Leveransen uten etter skriftlig samtykke fra Leverandøren.

24. Tap av data
Leverandøren er ikke i noe tilfelle ansvarlig for tap av data/lagret informasjon.

25. Ansvar og erstatningsplikt
Kunden plikter å holde Leverandøren , Leverandørens ansatte og Leverandørens samarbeidspartnere skadesløse, også overfor tredjemann, for enhver skade og et hvert tap i forbindelse med at Leveransen ikke kan leveres som avtalt.Leverandøren har intet ansvar for økonomisk tap som påføres Kunden, så som, men ikke begrenset til, uteblitt gevinst, forventet besparelse, tap av inntekt/fortjeneste, tap av omdømme, krav fra tredjeparter, herunder krav fra tredjepartsleverandør som følge av Kundens brudd på tredjepartsvilkår eller tap som følge av endringer i lov eller som følge av avgjørelser truffet av tredjeparter, forvaltningsorganer eller domstol, tvangsmulkt, skade på annen eiendom forårsaket av tjenestens / produktet og/eller tjenestens/produktets egenskaper eller andre indirekte skader, selv om Leverandøren blir gjort oppmerksom på muligheter av at sådan skade kan oppstå.Kundens eventuelle krav på vederlagsjustering og Leverandøren sitt ansvar for skade er i alle tilfelle begrenset til sammenlagt 50 % av vederlaget som Kunden er fakturert de siste 12 månedene før reklamasjonsdato, så fremt Leverandøren ikke har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet eller forsett.

26. Næringskjøp
Kunden er kjent med at alle tjenester levert av Leverandøren er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

27. Taushetsplikt
Taushetsbelagt informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Leveransen og gjennomføringen av Leveransen, skal behandles konfidensielt og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Taushetsplikt etter denne bestemmelsen er ikke til hinder for utlevering av informasjon som kreves fremlagt i henhold til lov eller forskrift. Om mulig skal den annen part varsles før slik informasjon gis. Taushetsplikten er ikke til hinder for at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, for eksempel når de er allment kjent eller er alminnelig tilgjengelig andre steder.  Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får innsyn i eller kan bli kjent med taushetsbelagt informasjon.Taushetsplikten gjelder partenes ansatte, underleverandører og tredjeparter som handler på partenes vegne i forbindelse med gjennomføring av Avtalen. Taushetsplikten er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføringen av Avtalen.Taushetsplikten gjelder også etter at Avtalen er opphørt. Ansatte eller andre som fratrer sin tjeneste hos en av partene, skal pålegges taushetsplikt også etter fratredelsen om forhold som nevnt ovenfor. Taushetsplikten opphører 5 (fem) år etter Avtalens opphør, med mindre annet følger av lov eller forskrift.

28. Force Majeure
Skulle det inntreffe en ekstraordinær situasjon, som gjør det umulig å oppfylle plikter etter Avtalen, og som etter norsk rett må regnes som force majeure, så som, men ikke begrenset til streik, lockout, krig eller andre omstendigheter utenfor enn parts kontroll, skal motparten varsles om dette så raskt som mulig. Den rammede parts forpliktelser suspenderes så lenge den ekstraordinære situasjonen varer. Den annen parts motytelse suspenderes i samme tidsrom.Motparten kan i force majeure-situasjoner bare avslutte Avtalen med den rammede parts samtykke, eller hvis situasjonen varer eller antas å ville vare lenger enn 60 (seksti) kalenderdager, regnet fra det tidspunkt situasjonen inntrer, og da bare med 14 (fjorten) kalenderdagers varsel. Hver av partene dekker egne kostnader knyttet til avslutning av avtaleforholdet. Kunden betaler avtalt pris for den del av Leveransen som var kontraktsmessig levert før Avtalen ble avsluttet. Partene kan ikke rette andre krav mot hverandre som følge av avslutning av Avtalen etter denne bestemmelsen.I forbindelse med force majeure-situasjoner har partene gjensidig informasjonsplikt overfor hverandre om alle forhold som må antas å være av betydning for den annen part. Slik informasjon skal gis så raskt som mulig.

29. Trykkfeil
Leverandøren reserverer seg for eventuelle trykkfeil på nettsider, brosjyrer og i annet materiell.

30. Lovvalg og jurisdiksjon
Enhver konflikt mellom Kunden og Leverandøren i forbindelse med Leveransen og som er omfattet av nærværende avtalevilkår reguleres av norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett, Norge, som verneting. Dette valg av verneting skal imidlertid ikke hindre Leverandøren fra å forfølge sine eier- og immaterielle rettigheter (herunder men ikke begrenset til å søke midlertidig forføyning) i andre jurisdiksjoner og i henhold til de prosedyrer og regler som gjelder på slikt sted.

Sist endret, 10.11.2020.
CX

Kundeopplevelse

‍Vi jobber iterativt, for å sørge for at vi kan bidra til at tiden det tar før verdiskapningen er kortest mulig - og at vi skaper den riktige verdien i riktig steg.

Mellom oss i teamet har vi tilegnet oss kompetanse og erfaring som kan komme til nytte for andre enn oss selv og derfor har vi lagt mye av vårt fokus til å jobbe som konsulenter for de som ønsker å bli bedre, utnytte muligheter og skape noe mer.
Analyse av hele kundereisen
Software for å forbedre kundeservice, kundesupport, etc.
Mulighet for integrasjoner av systemer
Les mer om kundeopplevelser her!